Приватне акціонерне товариство «Будинок побуту «Оболонь» (надалі – «Товариство», код за ЄДРПОУ-19020011, місцезнаходження – 04205, Україна, м.Київ, просп. Оболонський, 26) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться  15 листопада 2017 року о 10:30 год. за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Перелік питань проекту порядку денного:

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.           Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3.           Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 

4.           Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

5.         Надання згоди на вчинення значного правочину (правочинів), а саме інвестиційного договору (або договорів) для фінансування будівництва ІІІ черги Житлово-офісного комплексу з об’єктами інфраструктури для обслуговування населення по проспекту Оболонському, 26 в Оболонському районі м. Києва з Товариством з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН» (податковий номер 33936496).

 

Реєстрація учасників буде відбуватися 15 листопада 2017 року з 10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09 листопада 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04205, Україна, м.Київ, просп. Оболонський, 26, адміністрація, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Дерикіт Сергій Васильович. Довідки за телефоном: (044) 412-73-61.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://bpobolon.informs.net.ua.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича; Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Під час реєстрації акціонерів та їх представників голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис, а в Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3:  Обрати Головою зборів Дерикіта Сергія Васильовича; Секретарем зборів Лаврухіна Оксана Володимирівна.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5:  Надати згоду на вчинення значного правочину (правочинів), а саме укладення інвестиційного договору (або договорів) для фінансування будівництва ІІІ черги Житлово-офісного комплексу з об’єктами інфраструктури для обслуговування населення по проспекту Оболонському, 26 в Оболонському районі м. Києва з Товариством з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН» (податковий номер 33936496), які вчинятимуться Товариством а саме, його Директором – Дерикітом Сергієм Васильовичем, у сукупному розмірі до 1 500 000 000 (один мільярд пʼятсот мільйонів) гривень, 00 коп. Всі значні правочини для фінансування будівництва ІІІ черги Житлово-офісного комплексу з об’єктами інфраструктури для обслуговування населення по проспекту Оболонському, 26 в Оболонському районі м. Києва Директору Дерикіту С.В. здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Дерикіту Сергію Васильовичу з правом передоручення.

Наглядова рада