Приватне акціонерне товариство «Будинок побуту «Оболонь» (надалі – «Товариство», код за ЄДРПОУ-19020011, місцезнаходження – 04205, Україна, м.Київ, просп. Оболонський, 26) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться  25 квітня 2018 року о 10:30 год. за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.           Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.           Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 

4.           Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

5.           Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6.           Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.           Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.           Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

9.           Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

10.       Прийняття рішення про надання згоди на зарахування суми додаткового капіталу Товариства до нерозподіленого прибутку Товариства.

11.       Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

12.       Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

13.       Затвердження правочинів, які були вчинені у 2017 році.

14.       Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

15.       Обрання Наглядової ради Товариства.

16.       Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

 

Реєстрація учасників буде відбуватися 25 квітня 2018 року з 10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 квітня 2018 р.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 24 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04205, Україна, м.Київ, просп. Оболонський, 26, адміністрація, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Дерикіт Сергій Васильович (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 412-73-61.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 25.04.2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://bpobolon.informs.net.ua.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича; Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3:  Обрати Головою зборів Дерикіта Сергія Васильовича; Секретарем зборів Лаврухіну Оксану Володимирівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

По питанню №9: Затвердити річний звіт Товариства  за 2017 рік.

По питанню №10: Надати згоду на зарахування суми додаткового капіталу Товариства до нерозподіленого прибутку Товариства.

По питанню №11: Чистий прибуток Товариства у сумі 73935 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №12: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 25 квітня 2019 року та уповноважити Директора Товариства Дерикіта Сергія Васильовича вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 2 000 000 000 (два мільярди) гривень. Характер значних правочинів: договори по будівництву; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Директору Дерикіту С.В. здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Дерикіту Сергію Васильовичу з правом передоручення.

По питанню №13: Затвердити всі правочини, які були вчинені у 2017 році.

По питанню №14: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Лєвтєрової Євгенії (представник акціонера Компанiя «Стартайд Лiмiтед»), Шадирі Олексія (представник акціонера Компанiя «Лiнкделл Лiмiтед»), Тимочка Володимира (представник акціонера Компанія «Лінкроуз Лімітед»).

По питанню №15: Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

По питанню №16:  Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.  Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,

(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

217238

321710

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

1431

1 064

Запаси 

100594

250 993

Сумарна дебіторська заборгованість  

86513

22 068

Гроші та їх еквіваленти

6519

4 845

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

68286

(5 649)

Власний капітал 

73095

(840)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1434

1 434

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

98894

95 945

Поточні зобов'язання і забезпечення

45249

226 605

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

73935

50 201

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

2867500

2867500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

25,78

17,5

 

Наглядова рада