Приватне акціонерне товариство «Будинок побуту «Оболонь» (надалі – «Товариство», код за ЄДРПОУ-19020011, місцезнаходження – 04205, Україна, м.Київ, просп. Оболонський, 26) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться  23 березня 2017 року о 10:30 год. за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.           Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3.           Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 

4.           Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

5.           Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.           Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.           Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8.           Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9.           Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

10.       Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

11.       Обрання Наглядової ради Товариства.

12.       Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

13.       Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

14.       Затвердження правочинів, які були вчинені у 2016 році.

 

Реєстрація учасників буде відбуватися 23 березня 2017 року з 10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 березня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04205, Україна, м.Київ, просп. Оболонський, 26, адміністрація, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Дерикіт Сергій Васильович. Довідки за телефоном: (044) 412-73-61.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://bpobolon.informs.net.ua.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії – Дмитренка Дмитра Олександровича; Секретарем Лічильної комісіїНескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №2 від 15.02.2017 року).

2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3:  Обрати Головою зборівДерикіта Сергія Васильовича; Секретарем зборівПипу Надію Іванівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Чистий прибуток Товариства у сумі 50 201 тис. грн. направляється на покриття збитків минулих років.

По питанню №10: Припинити повноваження Голови Наглядової ради - Компанiя «Стартайд Лiмiтед» (представник Баранов Євген), Члена Наглядової ради - Компанiя «Лiнкделл Лiмiтед» (представник Шадиря Олексій), Члена Наглядової ради - Компанія «Лінкроуз Лімітед» (представник Тимочко Володимир).

По питанню №11: Обрати до Наглядової ради Товариства строком на п’ять років Лєвтєрову Євгенію (представник акціонера Компанiя «Стартайд Лiмiтед»), Шадиря Олексія (представник акціонера Компанiя «Лiнкделл Лiмiтед»), Тимочко Володимира (представник акціонера Компанія «Лінкроуз Лімітед»).

По питанню №12: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.  Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №13:  Попередньо, терміном на один рік, до 23 березня 2018 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Директором – Дерикітом Сергієм Васильовичем, у розмірі до 400000000 (чотириста) мільйонів гривень кожний. Характер значних правочинів: договори по будівництву; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Директору Дерикіту С.В. здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Дерикіту Сергію Васильовичу з правом передоручення.

По питанню №14: Затвердити всі правочини, які були вчинені у 2016 році.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

322 262

487 057

Основні засоби  

1 064

285

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

1

Запаси 

250 993

393 697

Сумарна дебіторська заборгованість  

22 030

16 642

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4 845

3 204

Нерозподілений прибуток 

(5 124)

(55 325)

Власний капітал 

(315)

(50 516)

Статутний капітал 

1 434

1 434

Довгострокові зобов'язання 

95 889

86 160

Поточні зобов'язання 

226 688

451 413

Чистий прибуток (збиток

50 201

(31 061)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

2 867 500

2 867 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб

36

30

 

Наглядова рада